Castellá
Anglés
Si ens visites per primera vegada, clica aquí
 Servei d'ajuda  urgent
Signes suïcides Abans del suïcidi Pla de Prevenció desprès del suïcidi
Mites i Claus Tinc / Té risc Informacions i links Passes a seguir

AVÍS LEGAL
 
Propietat intel.lectual.
Accés dels usuaris al lloc web..
Limitació de la responsabilitat
Navegació anónima a través del web.
Tractament de dades de caràcter personal.
Generalitats
 
El Departament de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i el Centre de Psicoterápia de Barcelona s�n propietaris dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix des del domini www.suicidioprevencion.com.
 
PROPIETAT INTEL.LECTUAL
 
El contingut d'aquestes pàgines web està subjecte allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel.lectual.
El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació són objecte de llicència o de drets de propietat intel�lectual dels quals és titular el Departament de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i el Centre de Psicoteràpia de Barcelona.
El contingut d'aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia dels propietaris.
Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts del web su�cidi prevenció utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.
 
ACCÉS DELS USUARIS AL LLOC WEB
 
Les p�gines de la web suïcidi prevenció poden ser visitades lliurement pels usuaris.
L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines de la web suïcidi prevenció de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d's i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, això com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.
 
LIMITACÓ� DE LA RESPONSABILITAT
 
Aquest lloc web té com a objectiu principal informar, I per això els continguts del mateix s�n de car�cter informatiu i orientatiu.
Qualsevol consulta o pregunta realitzada a partir de la web, mai serà considerada visita médica, per tant no supleix aquesta.
Els propietaris de la web, declinen qualsevol responsabilitat respecte de la informaci� que es trobi fora d'aquesta p�gina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, això com de la seva legalitat i/o idoneitat.
Tampoc pot fer-se responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l's i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació als visitants; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a lavoluntat d'aquests últims.
La informaci� continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esfor�os realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualitzaci�. En conseq��ncia, no ens responsabilitzem dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu �s.
Els propietaris no es responsabilitzen de les difer�ncies que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versi� electr�nica carregada en aquest web, ja que aquestes �ltimes tenen exclusivament car�cter informatiu.
Ens reservem el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense pr�via notificaci�.
Aix� com tampoc ens responsabilitzem dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexist�ncia de virus o altres elements lesius en els seus continguts.
 
NAVEGACIÓ ANÓNIMA A TRAVÉS DEL WEB
 
La informaci� obtinguda �s totalment an�nima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
 
TRACTAMENT DE DADES DE CAR�CTER PERSONAL
 
La informació obtinguda a traves dels e-mails rebuts, s'utilitzarà per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris, i això permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques b�siques d'administració i poder comunicar incidències.
La informaci� personal recollida dels usuaris �s emmagatzemada seguint els criteris de seguretat que garanteix la confidencialitat i integritat de la informaci� d'acord amb el que s'estableix a la Llei Org�nica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecci� de Dades de Car�cter Personal, i a la resta de legislaci� aplicable.
L'usuari respondr�, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.
 
GENERALITATS
 
El Departament de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i el Centre de Psicoteràpia de Barcelona es reserven el dret a modificar sense previ avís el contingut de l' Avís Legal d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte �s del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
La funci� dels enlla�os que apareixen en aquesta p�gina �s exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'exist�ncia d'altres fonts d'informaci� a Internet, on podr� ampliar les dades ofertes en aquest web. Per tant, no serem mai responsables del resultat obtingut mitjan�ant els citats enlla�os hipertextuals.
Aví;s legal